top of page

בדיקת פוליגרף לעובד:

בדיקות פוליגרף לעובדים - מכון פוליגרף אתיקה

בדיקת פוליגרף לעובד, מתבצעת למטרת איתור חריגים בהתנהלות עובדים בארגון, לרבות גניבה, מעילה, מרמה ועוד.

שקט תעשייתי בארגון, עלול להיות מתעתע ונחלק לשני סוגים:

1. שקט תעשייתי אמיתי: שבו הארגון פועל באופן תקין, כמעט וללא אירועים חריגים.

2. שקט תעשייתי מדומה: שבו השקט הנו מזויף ונשמר למראית עין. 

בדיקות פוליגרף תקופתיות לעובדים, מתבצעות כדי לבדוק האם הארגון מצוי בשקט תעשייתי אמיתי או שמא, מצוי בשקט תעשייתי מדומה, אשר מתרחשים בו אירועים חריגים רבים שאינם מדווחים.

כיום, אין מחלוקת על כך, שעבריינות תעסוקתית המבוצעת ע"י עובדים, קיימת בכל ארגון:

גניבת כסף או סחורה, שימוש בסמים במהלך שעות עבודה, קשירת קשר עם ספקים ולקוחות, הנם חלק קטן מהעבירות המבוצעות ע"י עובדים במהלך עבודתם.  

מעבר לאיתור חריגים, בדיקות פוליגרף תקופתיות לעובדים, מהוות גורם הרתעתי לעובדים המתכננים לבצע עבירות בעבודה ובטוחים שלא יתפסו. 

בדיקות פוליגרף תקופתיות לעובדים למטרת איתור חריגים בארגון:

עבירות מסוג גניבה, מרמה, העברת מידע פנימי לגורם לא מורשה ועוד, עלולות להימשך זמן רב בארגון מבלי שיתגלו. 

הסיבות לכך הנן רבות: 

- תחכום העובדים המבצעים את העבירות.

- חוסר יכולת אמצעי האבטחה והביטחון בארגון, לאתר ולהתמודד עם עבירות אלו.

- שיתוף פעולה בין עובדים ולעתים גם בין מנהלים, המחפים האחד על השני ומקשים על גילוי העבירות.

באמצעות בדיקות פוליגרף תקופתיות לעובדים, ניתן לאתר עבירות לרבות גניבה, מרמה, שימוש בסמים במהלך משמרת וכ'ו ולהפסיקן טרם יגרמו לנזקים בלתי הפיכים לארגון. 

עבירות שלא יאותרו בזמן, עלולות לגרום לנזק כלכלי, תדמיתי ומוראלי לארגון. 

מלבד מעורבות אישית של עובדים בביצוע עבירות הפוגעות בארגון, באמצעות פוליגרף לעובדים ניתן לגלות מידע אודות שיתוף פעולה בין עובדים וידיעה וודאית על עובדים, אשר ביצעו את העבירות. 

בדיקות פוליגרף לעובדים למטרת הרתעה ומניעה:

מידת ההצלחה בביצוע גניבה מבלי להיתפס, הנה פקטור משמעותי בשיקולי עובדים לביצוע גניבה בעבודה.

לבדיקות פוליגרף תקופתיות לעובדים, קיימת יכולת הרתעתית משמעותית ומוכחת, אשר בכוחה למנוע ביצוע עבירות עתידיות כנגד הארגון, לרבות גניבות. 

עובדים אשר יודעים שמתבצעות בדיקות פוליגרף תקופתיות בארגון, ירתעו וככול הנראה יימנעו מביצוע הגניבה בעקבות סיכויים הגבוה להיתפס.

פקטור ההרתעה, הנו אפקטיבי גם בקרב מועמדים לעבודה שביצעו גניבות ממקומות עבודה קודמים ומתכננים לגנוב ממקום עבודתם הבא - לעיתים עובדים אלו, יעדיפו כלל לא לעבוד בארגון ויחפשו מקום עבודה אחר, שלא מתבצעות בו בדיקות פוליגרף. 

מה שואלים בבדיקת פוליגרף תקופתית לעובדים?

פורמט השאלות הנשאלות בבדיקות פוליגרף תקופתיות לעובדים, משתנה על פי אופי התפקיד, אופי הארגון ומידת רלוונטיות השאלות לשניהם.

הנושא המרכזי הרלוונטי לכל ארגון, הנו נושא המעורבות בגניבה:

גניבת כסף, סחורה, פריט יקר ערך, גניבת מידע, לקוחות וכ'ו.

מלבד נושא הגניבה, ניתן לשאול על קשר עם ספק או לקוח כדי לרמות את מקום העבודה.

שימוש בסמים: נושא השימוש בסמים בזמן העבודה, רלוונטי בכל ארגון, בעיקר בתפקידים כגון אבטחה, נהיגה ועוד. 

באופן כללי ניתן לומר, כי ניתן לשאול על כל נושא עובדתי הרלוונטי לארגון. 

למידע נוסף אודות בדיקות פוליגרף ספציפיות לעובדים: 

bottom of page