top of page

בדיקת פוליגרף במסגרת תביעת ביטוח:

בדיקת פוליגרף - תביעת ביטוח

בדיקת פוליגרף בתביעות ביטוח, מתבצעת במקרים בהם עולה חשד מצד חברת הביטוח, למרמה, זיוף או הונאה של המבוטח.

הצורך בבדיקת פוליגרף במקרים מסוג זה, התעורר בעקבות מקרים רבים בהם מבוטחים ניסו להוציא במרמה כספים רבים שלא הגיעו להם, תוך מסירת מידע כוזב ושקרי לחברות הביטוח. 

מנגד, קיימים מקרים בהם החשד מצד חברת הביטוח היה בלתי מוצדק וחסר בסיס ובאמצעות בדיקת פוליגרף, הוכחה גרסת המבוטח והוא אכן קיבל את המגיע לו.

במכון פוליגרף אתיקה, מתבצעות בדיקות פוליגרף במסגרת תביעות משפטיות מסוגים שונים, לרבות תביעות ביטוח.

מנהל מכון הפוליגרף משמש כעד מומחה בבתי המשפט ומבצע בדיקות פוליגרף משפטיות במסגרת סכסוכים ומחלוקות.

דוגמאות למקרים בהם מתבצעות בדיקות פוליגרף בתביעת ביטוח:

        הגזמה והפרזה אודות היקף הנזק הנגרם כתוצאה מתאונת דרכים.

        חשד לדיווח כוזב ושקרי אודות נזק, הנגרם כתוצאה מתאונת דרכים.

        אימות גרסה אודות נסיבות התרחשות תאונת דרכים.

        חשד לדיווח כוזב אודות גניבת רכב, רכוש (פריצה, תאונה) ועוד.

        חשד לדיווח כוזב אודות מידת הנזק הנגרם או היקף הרכוש שנגנב.

באופן כללי ניתן לבצע בדיקת פוליגרף בכל מקרה בו עולה חשד למרמה, הונאה או דיווחים כוזבים הנוגעים לתביעות הביטוח מסוגים שונים.

מידע חשוב למבוטח ולחברת הביטוח, טרם בדיקת הפוליגרף:

בדיקת פוליגרף במסגרת תביעת ביטוח, תהווה ראייה קבילה בבימ"ש רק אם המבוטח חתם על הסכמתו להיבדק בפוליגרף מרצונו החופשי ובנוסף חתם על הסכמתו לכך כי בדיקת הפוליגרף תהווה ראייה קבילה בבימ"ש במסגרת התביעה. 

סייג: למרות האמור לעיל, תוצאת בדיקת הפוליגרף, לא תהווה ראייה מכרעת להחלטת ביהמ"ש. 

- למבוטח קיימת הזכות להציע מיוזמתו להיבדק בפוליגרף למטרת הזמת החשד \ אימות גרסתו.

- במידה ומבוטח אינו מסכים להיבדק בפוליגרף, אי הסכמתו לא תהווה ראייה כנגדו בביהמ"ש. בנוסף, אי הסכמתו לא תהווה ראייה בלעדית כנגדו בשיקולי החלטת חברת הביטוח.  

- למכון הפוליגרף המבצע את הבדיקה, אין קשר לחברת הביטוח. (מלבד קשר מקצועי) בנוסף אמורה חברת הביטוח להציע חלופת מכוני פוליגרף ולא לעבוד עם מכון פוליגרף אחד בלבד. 

bottom of page