top of page

גניבה ממעביד (גניבה ממעסיק) - מה העונש על גניבה ממקום העבודה המבוצעת ע"י עובדים?

עודכן: 23 ביולי 2020

גניבה ממעביד, נחשבת בחוק כעבירה חמורה הרבה יותר, מגניבה שאינה ממקום העבודה.

האם ידעתם שגניבה ממעסיק, נחשבת לגניבה בנסיבות מיוחדות?

האם ידעתם שהחוק במדינת ישראל מבחין בין גניבה "רגילה" המבוצעת מחוץ לעבודה, לגניבה ממעביד והעונש על גניבה ממעביד, הנו חמור הרבה יותר?

אם גנבתם או החלטתם לגנוב ממעביד, כנראה שלא ידעתם והמאמר הבא מיועד לכם.

במאמר הבא, אסביר מהי גניבה ממעביד, מה ההבדל בין גניבה ממעסיק לגניבה שאינה ממקום העבודה, ארחיב אודות העונשים הצפויים בחוק לעובדים הגונבים ממקום עבודתם ואתן המלצות למעסיקים ולעובדים במקרים בהם התרחשה גניבה במקום העבודה.


גניבה ממעביד | גניבה ממעסיק - מכון פוליגרף אתיקה

מהי גניבה על פי חוק העונשין?

סעיף 383 לחוק העונשין קובע, כי אדם גונב דבר אם הוא:

1. נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע.

2. בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפיקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר.


מהי גניבה ממעביד המתבצעת ע"י עובד?

מקובל לחשוב כי גניבה ממעסיק כוללת רק כסף או סחורה, אך לא כך הדבר וגניבה ממעביד כוללת את הבאים:

1. גניבת כסף ממעביד: מדובר בגניבה פיזית או פעולות לא חוקיות המובילות להשגת כסף בדרך לא חוקית.

2. גניבת סחורה ממקום העבודה.

3. גניבת פריט יקר ממעביד. (לא מודבר כמובן על ציוד משרדי כגון עט)

4. גניבת שעות ממעביד: כוללת דיווח שקרי אודות שעות עבודה בהן לא עבד העובד בפועל.

5. שימוש בציוד ומשאבי החברה, לביצוע עבודות פרטיות על חשבון זמן העבודה.


מה העונש על גניבה?

- העונש על גניבה "רגילה" - 3 שנות מאסר.

- העונש על גניבה בסכום העולה על 500,000 ש"ח - 7 שנות מאסר (גניבה בנסיבות מיוחדות)

- העונש על גניבת נשק - 10 שנות מאסר

- העונש על גניבה המתבצעת ע"י עובד ציבור הגונב דבר שהוא נכס המדינה או דבר שהגיע לידיו מכוח עבודתו, וערכו עולה על 1000 ש"ח - 10 שנות מאסר.


מה העונש על גניבה ממקום העבודה?

סעיף 391 לחוק העונשים קובע כי:

עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו - מאסר שבע שנים.

זאת אומרת שגניבה ממקום העבודה נחשבת כגניבה בנסיבות מחמירות והעונש על גניבה מהעבודה בסכום העולה על 1000 ש"ח, עלול להגיע ל 7 שנות מאסר!

קיימים כמובן שיקולים רבים המשפיעים על העונש הניתן לעובד הנתפס גונב, ביניהם:

נסיבות הגניבה, שווי הגניבה, הנזק שגרמה הגניבה ועוד.

העונש על גניבה של של 100 ש"ח ממקום העבודה, לא יהיה זהה כמובן לגניבה של 10,000 ש"ח מהעבודה.


גיליתם גניבה במקום העבודה, מה עושים? המלצות למעסיקים:

קיימות מספר דרכים לטיפול במקרי גניבה בעבודה, אך הדרך המהירה, המדויקת, הזמינה והאמינה ביותר, הנה בדיקת פוליגרף.

באמצעות בדיקת פוליגרף לעובדים, ניתן לנקות מאשמה עובדים שאינם מעורבים בגניבה ולהפיג את ענן החשדות המרחף מעליהם.

מנגד, ניתן לקבל אינדיקציה מדויקת אודות העובדים המעורבים בגניבה, על שיתוף פעולה עם אחרים במידה וקיים ועל ידיעה וודאית של העובד על אחרים, המעורבים בביצוע הגניבה.

חשוב לציין כי טרם בדיקת הפוליגרף, הנבדקים צריכים לחתום על הסכמתם לבדיקה. בהיבט זה מומלץ להחתים כל עובד חדש וקיים, על הסכמתו לפוליגרף גם בשגרה, כך שבמידה ותתגלה גניבה, לא יופתעו העובדים מבדיקת הפוליגרף.


מאשימים אתכם בגניבה ממעביד, מה עושים? המלצות לעובדים:

במידה ומאשימים אתכם שלא בצדק, בביצוע גניבה ממקום העבודה ולא מתבצעות בדיקות פוליגרף במקום עבודתכם, מומלץ לבקש מהמעסיק שיבצע בדיקת פוליגרף לכל המעורבים.

במידה ובקשתכם נדחית, פנו עצמאית למכון פוליגרף מוכר, המתמחה בבדיקות פוליגרף לעובדים ובקשו להיבדק, על מנת לנקות את שמכם.


סיכום:

גניבה ממעביד, נחשבת כגניבה בנסיבות מחמירות שהעונש עליה עלול להגיע ל 7 שנות מאסר.

הסיבה לעונש החמור, הנה ההפרה הבוטה של האמון הניתן לעובדים מצד מעסיקם והנזק הכבד שעלולים העובדים לגרום לארגון.

במידה ומתגלה גניבה במקום העבודה, מומלץ לבצע בדיקות פוליגרף לכלל העובדים העלולים להיות קשורים לגניבה.

במידה ומאשימים אתכם בגניבה שלא בצדק, בקשו להיבדק בפוליגרף כדי לנקות את שמכם.


נכתב ע"י אלירן לנקרי,

מנכ"ל מכון הפוליגרף אתיקה,

מומחה לפוליגרף תעסוקתי ותהליכי מהימנות עובדים בחברות וארגונים.

למידע נוסף, צור קשר: 053-953-9353

המאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי.484 צפיות

Kommentare


bottom of page